Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Sant Joan de les Abadesses
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El pantà de cal Gat consta de dos tipus d'observatoris: un aguait per veure aus i una plataforma per observar el bosc de ribera. En aquest punt hi trobem un bosc de ribera ben conformat. Les espècies arbòries que el formen són: els verns, el roure pènol, el salze blanc, l'auró, l'arç blanc i l'avellaner. Moltes d'aquestes espècies estan totalment adaptades a aquest ambient. Són arbres i arbustos flexibles, rebrotadors de soca i amb gran tolerància als terrenys inundables. Des de l'observatori d'ocells del pantà de Cal Gat es poden observar aus nidificants com ara el bernat pescaire, el blauet, el cabusset, la polla d'aigua,...

Accés:
Es localitza entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, just abans del pont que creua el riu Ter i a l'alçada del complex esportiu. En aquest punt, hi ha un mirador que indica l'itinerari de Cal Gat que se situa a l'esquerra.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera i conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses. VEGETACIÓ: Vern (Alnus glutinosa), roure pènol (Quercus robur), salze blanc (Salix alba), auró (Acer campestre), arç blanc (Crataegus monogya) i avellaner (Corylus avellana). AUS: Bernat pescaire (Aredea cinerea), blauet (Alcedo atthis), polla d'aigua (Gallinula chloropus), cabusset (Tachybaptus ruficollis), corb marí (Phalacrocorax carbo) i ànec coll-verd (Anas platyrhynchos).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion), 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea), 3240 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) i 32?? Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa (pot correspondre, quan es tracti de zones no especialment antropitzades o degradades, a un o varis dels següents hàbitats d'interès comunitari: 3250, 3270, 3280 i/o 3290. XARXA NATURA 2000: Riberes de l'Alt Ter (ZEC), catalogat com espais d'aigües continentals. Espai considerat com a zona humida (Plans de Guillot) en l'inventari de Zones Humides de Catalunya. PEIN: Riberes de l'Alt Ter.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Espècies:
  • Avellaner
  • Vern
  • Roure pènol
  • Bernat pescaire
  • Blauet
  • Polla d'aigua
  • Cabusset
  • Corb marí gros
  • Ànec collverd
  • Arç blanc