Interès:
Paisatgístic, geològic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Vilanova de Sau
Comarca:
Osona
Descripció:

Des de la platja de sorra que trobem en aquest punt, just a la vora de les aigües de l'embassament de Sau, podem observar la qualitat i l'espectacularitat dels afloraments del registre sedimentari de la regió de Tavertet, que constitueixen un patrimoni geològic d'importància internacional. Les cingleres sedimentaris són un bon registre peninsular del Paleocé i de l'Eocé inferior i mitjà fins el Lutecià. Són sediments de la conca d'avantpaís de l'orogen alpí ben preservats i quasi sense deformar. Aquestes cingleres són la llar d'aus com ara el facló pelegrí (Falco peregrinus), el xoriguer (Falco tinnunculus), la xixella (Columba oenas), la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax), el duc (Bubo bubo), la merla blava (Monticola solitarius) i l'aufrany (Neophron percnopterus). Sota d'aquestes cingleres i arribant fins a les aigües de l'embassament es localitzen les pinedes de pi roig i els boscos d'alzina.

Observacions:
Trobem restes de la cultura ibèrica, sovint associades als grans blocs caiguts de gresos de Folgueroles.

Accés:
Es troba a peu de la Ruta del Ter, aproximadament a la meitat del tram que transcorre pel pantà de Sau.

Elements d'interès:
Cingleres de Tavertet, embassament de Sau, pinedes de pi roig i alzinar. AUS: Falcó pelegrí (Falco peregrinus), xoriguer (Falco tinnunculus), xixella (Columba oenas), gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax), duc (Bubo bubo), merla blava (Monticola solitarius) i aufrany (Neophron percnopterus). VEGETACIÓ: Pi roig (Pinus sylvestris), alzina (Quercus ilex).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI:9340: Alzinars i carrascars, 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p) i 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos. PEIN: Savassona,  XARXA NATURA 2000: Sistema Transversal català (ZEC i ZEPA), catalogat com espai de muntanya interior. ESPAI D'INTERÈS GEOLÒGIC: 216 Cingleres de Tavertet-el Far.

Tram:
Mitjà-alt

Curs fluvial:
Embassament de Sau

Espècies:
  • Falcó pelegrí
  • Duc
  • Alzina