Interès:
Geològic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Amer
Comarca:
La Selva
Descripció:

La zona es caracteritza per una dilatada activitat ígnia en la qual a l'espai es van superposant cossos ignis de diferent edat. Presenta una alta varietat petrològica de roques ígnies i metamòrfiques, amb abundants relacions entre els diferents tipus de roca. A les Guillereis, existeix un nucli metamòrfic format per esquists, marbres i gneissos, envoltat per seqüències paleozoiques de menor intensitat metamòrfica. Aquest nucli metamòrfic es troba profusament intruït per roques plutòniques i filonianes de diferent edat, majoritàriament de l'hercinià. L'evolució que ha patit la zona, ha donat lloc a un ampli espectre de relacions estructurals entre els diferents tipus de litologies, on es pot observar un registre evolutiu complex en el que cadascun dels episodis magmàtics és perfectament enregistrat i deduïble amb criteris d'observació de camp. Específicament, en aquesta zona s'ubiquen alguns tipus petrològics singulars com la diorita de Susqueda. L'interès de la zona es veu incrementat per la superposició del metamorfisme regional i de contacte. La darrera manifestació ígnia, molt estesa a la zona, l'evidencia l'eixam de filons de roques lamprofíriques que s'instal·len tant en roques metamòrfiques com en altres roques ígnies anteriors.

Accés:
La Ruta del Ter passa per aquests serrats a la vora del riu. Qualsevol punt on ens puguem aturar és bo per observar aquest espai.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa. GEOLOGIA: Diorita de Susqueda, superposició de metamorfisme regional i de contacte.

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion), 9330 Suredes, 9340 Alzinars i carrascars. XARXA NATURA 2000: Les Guilleries (ZEC i ZEPA), catalogat com espais de muntanya interior, PEIN: Les Guilleries.  ESPAI D'INTERÈS GEOLÒGIC: 351 Guilleries (Pasteral-Susqueda).

Tram:
Mitjà-baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Espècies:
  • Alzina