Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Sant Joan de les Abadesses
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El pantà de cal Gat consta de dos tipus d'observatoris: un aguait per veure aus i una plataforma per observar el bosc de ribera. En aquest punt hi trobem un bosc de ribera ben conformat. Les espècies arbòries que el formen són: els verns, el roure pènol, el salze blanc, l'auró, l'arç blanc i l'avellaner. Moltes d'aquestes espècies estan totalment adaptades a aquest ambient. Són arbres i arbustos flexibles, rebrotadors de soca i amb gran tolerància als terrenys inundables. Des de l'observatori d'ocells del pantà de Cal Gat es poden observar aus nidificants com ara el bernat pescaire, el blauet, el cabusset, la polla d'aigua,...

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest espai es trobaria al voltant de cinc persones; és molt limitada ja que la plataforma és de dimensions reduïdes.

Accés:
Es localitza entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, just abans del pont que travessa el riu Ter i a l'altura del complex esportiu. En aquest punt hi ha un mirador que indica l'itinerari de cal Gat, que se situa a l'esquerra.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera i conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses. VEGETACIÓ: Vern (Alnus glutinosa), roure pènol (Quercus robur), salze blanc (Salix alba), auró (Acer campestre), arç blanc (Crataegus monogya) i avellaner (Corylus avellana). AUS: Bernat pescaire (Aredea cinerea), blauet (Alcedo atthis), polla d'aigua (Gallinula chloropus), cabusset (Tachybaptus ruficollis), corb marí (Phalacrocorax carbo) i l'ànec coll-verd (Anas platyrhynchos).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion), 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) i 32?? Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa (pot correspondre, quan es trcti de zones no especialment antropitzades o degradades, a un o varis dels següents hàbitats d'interès comunitari: 3250, 3270, 3280 i/o 3290. XARXA NATURA 2000: Ribes de l'Alt Ter (LIC), catalogat com espais d'aigües continentals. Espai considerat com a zona humida (Plans de Guillot) en l'inventari de Zones Humides de Catalunya.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Condicionament:
Està totalment condicionat per rebre visitants. Hi ha una passera de fusta que permet arribar a la plataforma del mirador del bosc.

Senyalització:
Hi ha un tauler divulgatiu de les funcions del bosc de ribera al mirador del bosc (la plataforma).

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Avellaner
 • Truita comuna
 • Vern
 • Roure pènol
 • Bernat pescaire
 • Blauet
 • Polla d'aigua
 • Cabusset
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd