Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Sant Joan de les Abadesses
Comarca:
Ripollès
Descripció:

Les vernedes solen ser boscos de galeria generalment formats per un estrat dens i bastant tancat, un d'arbustiu força variable i un d'herbaci important i molt divers. L'espècie principal de la verneda és el vern (Alnus glutinosa), que és un arbre caducifoli no gaire alt, té el tronc recte i l'escorça llisa, encra que es va clivellant amb l'edat. La característica més destacable és que quan treu les fulles noves a la primavera solen ser enganxifoses i d'un color verd ennegrit. Amb el vern hi conviuen el freixe i el pollancre. A l'estrat arbustiu hi destaquen el romegueró i el sanguinyol. A un estrat inferior, l'herbaci, hi trobem nombroses espècies que floreixen a la primavera.

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest punt s'hauria de limitar a unes deu persones, ja que l'hàbitat en aquest punt es troba una mica degradat. D'aquesta manera es podria millorar la zona.

Accés:
La ruta del Ter en bicicleta passa per aquest punt. Un cop passada la colònia Llaudet i abans de travessar el riu Ter, hi ha l'espai d'interès a l'esquerra.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaicocatalanes, boscos caducifolis mixtos amb roure pènol (Quercus robur) o bé rouredes pures, higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics. VEGETACIÓ: freixe (Fraxinus excelsior), pollancre (Populus nigra), romegueró (Rubus caesius) i sanguinyol (Cornus sanguinea).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) -Prioritari- i 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli. XARXA NATURA 2000: Ribes de l'Alt Ter (LIC), catalogat com espais d'aigües continentals. 

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Truita comuna
  • Freixe de fulla ampla
  • Pollancre
  • Esbarzer
  • Sanguinyol