Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Torroella de Montgrí
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

L'hàbitat és característic de la zona litoral del Baix Empordà. Està dominat per salicòrnia fruticosa (Arthrocnemum fruticosum) i, en menor proporció, per salicòrnia glauca (Arthrocnemum glaucum). L'aspecte que ofereix és el d'una mena de brolla suculenta, d'un mig metre d'alçada. També hi és present el canyís (Phragmites australis) i el jonc marítim (Juncus maritimus), que ofereixen diferents tonalitats de color en la zona. En l'espai de la Pletera s'hi troba la bassa del Frare Ramon, diferent de les altres llacunes presents a la zona pel seu règim hídric. Només rep aigua de mar, fet pel qual presenta una composició salina molt fluctuant. Durant l'estiu, degut a l'evaporació, assoleix salinitats molt superiors a la del mar. A part de les espècies anteriorment anomenades, destaca la presència del fartet (Aphanius iberus).

Capacitat:
No es restringeix el nombre de visitants, però és molt important respectar la zona de dunes de la platja i la vegetació associada.

Accés:
Un cop arribem al final de la ruta del Ter i trobem la platja al davant, cal girar a mà esquerra i a pocs metres es troba la zona de la Pletera i la bassa del Frare Ramon.

Elements d'interès:
La bassa del Frare Ramon. HÀBITAT: salicornars, prats de jonqueres, de sòls salins del litoral, poc o molt humits o, fins i tot, inundats. Basses i estanyols d'aigües salabroses o salines. VEGETACIÓ: tamariu (Tamarix sp.), canyís (Phragmites australis), salicòrnia (Arthrocnemum fructicosum), fanerògames aquàtiques (Rupia sp.), algues (Enteromorpha sp.). FAUNA: Destaquen el poliquet Ficopomatus enigmaticus, Nereis diversicolor i l'oligoquet Nais sp., l'amfípode Gammarus aequicauda i el fartet (Aphanius iberus).

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 1150 Llacunes litorals -Prioritari-; 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats de Crucianellion maritimae; 2120 Dunes movents de cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria), 1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sacocornetea fructicosae). EIN: Aiguamolls del Baix Empordà. XARXA NATURA 2000: El Montgrí-Les Medes-El Baix ter (LIC i ZEPA), catalogat com espai de muntanya litoral. Espai considerat com a zona humida a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya. 

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Aiguamolls del baix Ter

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Fartet
  • Tamariu
  • Canyís