Interès:
Faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Les Masies de Voltregà
Comarca:
Osona
Descripció:

Els plans d'Espadamala són una zona envoltada per plantacions de pollancres i plataners. A la vora del riu la vegetació canvia i hi són presents el sargar i algun peu de salze blanc. Just al llit del riu abunda el canyissar, on l'element més abundant és el canyís. Els plans d'Espadamala és una zona molt bona per a l'observació de fauna, sobretot d'aus. Es poden observar ocells com el martinet de nit, el blauet, l'ànec coll-verd, el bernat pescaire i la polla d'aigua, entre d'altres.

Accés:
En el tram de ruta que va de Torelló a Sant Hipòlit de Voltregà, un cop passat el mas Llorenç i just abans d'arribar a Espadamala de Baix, s'ha d'agafar un trencant a mà dreta i recórrer-lo fins al final. Des d'aquest punt es divisen els plans.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Canyissars. VEGETACIÓ: Sargars (Salix eleagnos), salze blanc (Salix alba) i canyís (Phragmites australis). AUS: martinet de nit (Nycticorax nycticorax), blauet (Alcedo atthis), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), bernat pescaire (Ardea cinerea) i polla d'aigua (Gallinula chloropus).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p. p.) i del Bidention (p. p.), 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion.

Tram:
Mitjà-alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Es recomana col·locar un rètol de lloc pintoresc just al punt de la ruta en bicicleta on es divisen els plans d'Espadamala.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 24: Osona

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Canyís
  • Bernat pescaire
  • Blauet
  • Polla d'aigua
  • Ànec collverd
  • Salze
  • Sarga
  • Martinet de nit