Interès:
Hàbitat, faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Girona
Comarca:
Gironès
Descripció:

L'illa del Ter a Girona és una zona on es troba representat el bosc de ribera característic d'aquesta altitud. La vegetació que presenta està composta, bàsicament, per salze blanc (Salix alba), amb presència de freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i canyissar. En bona part de l'interior de l'Illa s'estèn un bosc mixte de planifolis composat per pollancres, àlbers, freixe, acàcia, negundo i plàtans, tot i que amb una distribució no homogènia. L'Illa del Ter a Girona és un espai amb bosc de ribera característic. Aquesta zona és un bon lloc per avistament d'ocells que busquen aquest espai per reproduïr-se i nidificar. D'entre les espècies que s'hi troben, n'hi ha que només s'avisten a l'estiu (és el cas del papamosques gris) i d'altres que només crien com és el cas de l'oriol. 

Observacions:
Anteriorment es podia accedir a l'interior de l'illa per la zona de Pedret, tot i que actualment l'accés conegut que hi havia ha estat vallat. Les coordenades UTM introduïdes pertanyen a la banda esquerra del riu, ja que és el lloc per on passa la ruta. A la part de la zona de pedret, a l'alçada de la central hidroelèctrica Aurora, hi ha un mirador d'ocells. A darrera de l'hospital Dr. Josep Trueta, al final de l'itinerari de les Ribes del Ter es localitza un altre punt òptim per l'avistament d'ocells. 

Capacitat:
Si es vol accedir a l'interior de l'illa, no es restringeix el nombre de visitants, tot i que es demana que es tingui cura de la vegetació.

Accés:
La ruta en bicicleta passa pel costat de l'illa del Ter, que es troba un cop passat l'hospital Dr. Josep Trueta. Des d'aquí no es pot accedir directament a l'illa. Un altre accés possible, és desviar-se de la ruta travessant el pont de la Barca de Girona i anant cap al barri de Pedret. A la dreta hi ha la central hidroelèctrica "Aurora" des d'on anteriorment es podia accedir a l'interior de l'Illa.

Elements d'interès:
Hàbitat típic de ribera dins l'illa del Ter, amb salze i pollancre. Destaca la presència de salze blanc (Salix alba), sarga (Salix eleagnos) i àlber (Populus alba). VEGETACIÓ: freixe de fulla petita ( Fraxinus angustifolia), canya (Arundo donax), pollancre (Populus alba), àlber, acàcia (Robinia pseudoacacia), negundo (Acer negundo) i plàtan (Platanus x hispanica). AUS: Martinet de nit (Nycticorax nycticorax), crob marí (Phalacrocorax carbo), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), polla d'aigua (Gallinula chloropus), blauet (Alcedo athis), tudó (Columba palumbus), griva (Turdus viscivorus), tord ala-roig (Turdus iliacus), papamosques gris (Muscicapa striata), oriol (Oriolus oriolus). MAMÍFERS: Visó (Mustela vison). PEIXOS: Carpa (Cyprinus carpio), bagra (Leuciscus cephalus cephalus).

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals.

Tram:
Mitjà-baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Guies de natura Blume: mamífers

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 34: La Selva

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Pollancre
 • Blauet
 • Polla d'aigua
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Sarga
 • Canya
 • Robínia
 • Plàtan
 • Freixe
 • Martinet de nit
 • Àlber
 • Llúdriga
 • Tudó
 • Visó americà
 • Carpa
 • Negundo
 • Oriol
 • Bagra