Interès:
Faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Salt
Comarca:
Gironès
Descripció:

El pla dels Socs és un espai habilitat com a zona d'oci i esbarjo, situat en la trama urbana de Salt. És un bon lloc per gaudir d'un passeig a la vegada que els interessats per les aus en poden observar diferents espècies. L'illa del Ter que es forma en aquest indret és una zona de nidificació d'aquestes aus on, juntament amb la vegetació típica de ribera, amb salze (Salix spp.), pollancre (Populus spp.), plataner (Platanus x hispanica), àlber (Populus alba), troben el seu refugi per reproduir-se.

Observacions:
A més de les aus, també hi ha vegetació interessant i característica de ribera. Tot i així, com que es tracta d'un espai altament antropitzat, només es destaca per la presència d'aus.

Capacitat:
No es limita la capacitat atès que és un espai habilitat per al passeig de la gent. El que es recomana és que, en observar els ànecs i les aus, no es molestin, sobretot durant l'època de nidificació.

Accés:
Quan s'arriba a Santa Eugènia cal tombar cap a l'esquerra (al contrari d'on va la ruta) i el primer camí cap a la dreta.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Salzedes de Salix alba, principalment de terra baixa. Pradells i prats secs mediterranis amb Brachypodium retussum. AUS: Pardal roquer (Petronia petronia), oreneta (Hirundo rustica), xarxet (Anas crecca), blauet (Alcedo atthis), arpella (Circus aeruginosus), pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), durbec (Coccothraustres coccothraustes), polla d'aigua (Gallinula chloropus), fotja (Fulica atra), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). AMFIBIS: Gripau d'esperons (Pelobates cultripes).

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espai d'aigües continentals.

Tram:
Mitjà-baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 34: La Selva

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Pollancre
 • Blauet
 • Polla d'aigua
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Sarga
 • Plàtan
 • Àlber
 • Llúdriga
 • Fotja
 • Gripau d'esperons
 • Oreneta
 • Arpella